Vides monitorings

Vides monitoringa rezultāti par 2020. gadu

 

Ūdens objektu grunts sedimentu monitorings

Sedimentu paraugošanu veica SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas, vides un meteoroloģijas centrs” 16.06.2020. Paraugošanas vietas ir Lielupē lejpus rūpnīcas teritorijas un Kalnciema dīķiem, kur tika ņemti 4 paraugi, no kuriem iegūts vidējais paraugs. Testēšanas rezultāti ir apkopoti nākamajā tabulā.

 

Tabula. Sedimentu testēšanas rezultāti

 

Rādītājs

Rezultāts ar nenoteiktību, mg/kg

Pirmais robežlielums/Otrais robežlielums, mg/kg

Lielupē lejpus rūpnīcas teritorijas

Kalnciema dīķos

Cinks

36,8 ± 2,9

69 ± 5

200/400

Dzīvsudrabs

< 0,07

0,09

0,5/1,5

Hroms

23,2 ± 1,2

30,1 ± 1,5

100/300

Kadmijs

< 1

1,7

1/3

Niķelis

5,9 ± 0,5

22,4 ± 2,0

20/50

Svins

13

32

100/200

Varš

6,4 ± 0,4

18,3 ± 1,1

100/200

 

Lai novērtētu rezultātus, ir izmantoti Ministru kabineta 2006. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 475 ,,Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (28.06.2006.) pielikumā minētie grunts kvalitātes robežlielumi, jo vides kvalitātes standarti smago metālu saturam sedimentos nav izstrādāti.

 

Iegūtie rezultāti parāda, ka kopumā visu smago metālu saturs Lielupes sedimentos ir mazāks nekā Kalnciema dīķos. Lielupes sedimentos visu smago metālu koncentrācija ir mazāka par pirmo robežlielumu, kas norāda, ka tie atbilst labai kvalitātei un nerada vides riskus.

 

Kalnciema dīķos ūdens apmaiņa ir lēma un līdz ar to ūdenī esošie smagie metāli akumulējas sedimentos. No smagiem metāliem kadmija un niķeļa saturs pārsniedz pirmo robežlielumu un ir mazāks par otro robežlielumu, kas norāda, ka pastāv zināms ekotoksikoloģiskais risks radīt kaitīgu ietekmi ūdens organismiem un bez papildus grunts ekotoksikoloģiskās analīzēm to nav iespējams precīzāk novērtēt. Šis ir vēsturiskais piesārņojums un SIA “EcoLead” nav par to atbildīgs. Tas uzskatāms par fona stāvokli, lai novērtētu potenciālu nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcas ietekmi nākotnē.

 

Augsnes kvalitātes monitoringa rezultāti

Augsnes paraugošanu veica SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vides izpētes laboratorija 14.07.2020. un testēšanu SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas, vides un meteoroloģijas centrs” laboratorija. Vidējais augsnes paraugs tika iegūts no objekta teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 5. punktam. Testēšanas rezultāti ir apkopoti nākamajā tabulā.

 

Augsnes kvalitātes normatīvi smagajiem metāliem ir noteikti Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. pielikumā katram rādītājam nosakot mērķlielumu (A vērtība), piesardzības robežlielumu (B vērtība) un kritisko robežlielumu (C vērtība). Dzīvsudraba koncentrācija ir mazāka par A vērtību. Pārējo smago metālu saturs pārsniedz A vērtību, bet ir mazāks par B vērtību, norādot, ka nav sagaidāma negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi.

 

Tabula. Augsnes testēšanas rezultāti

 

Rādītājs

Rezultāts ar nenoteiktību, mg/kg

Augsnes kvalitātes normatīvi A/B/C vērtība, mg/kg

Cinks

135 ± 11

16/250700

Dzīvsudrabs

< 0,07

0,25/2/10

Hroms

23,7 ± 1,2

4/150/350

Kadmijs

1,9

0,08/3/8

Niķelis

18,4 ± 1,7

3/50/200

Svins

63 ± 5

13/75/300

Varš

24,7 ± 1,5

4/30/150