Grunts monitorings

GRUNTS MONITORINGS

 

 

2012. gads. Plānotas ražotnes teritorijas ģeoekoloģiskā izpēte tika veikta 2012. gada novembrī IVN ietvaros, kad tika ierīkots 1 pagaidu urbums un izrakti 25 skatrakumi teritorijas grunts paraugu noņemšanai.

Grunts paraugos tika analizēti smagie metāli un naftas produktu kopsumma. Iegūtie grunts virsējā slāņa paraugi tika sajaukti un apvienoti vienā vidējā paraugā atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumiem Nr. 804 “Par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”. Vidējā augsnes paraugā konstatēts, ka lielākajai daļu parametru tiek pārsniegts mērķlielums (A vērtība), bet netiek pārsniegts piesardzības robežlielums (B vērtība). Pēc dzīvsudraba Hg satura un PCB summas augsnes vidējā paraugā piesārņojums nepārsniedz mērķlielumu – A vērtību.

Gruntsūdens kvalitātes analīžu rezultāti tika salīdzināti ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma 1. tabulu un saskaņā ar to, gruntsūdenī neviena parametra saturs nepārsniedz mērķlielumu (A vērtību), tātad gruntsūdens nav piesārņots.

 

Rūpnīcas teritorijā veiktās grunts kvalitātes izpētes rezultāti: 

Gruntsūdens analīžu rezultāti:

 

16.06.2020. Veikts pirmais ūdens objektu grunts sedimentu monitorings. Sedimentu paraugošanu veica VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas, vides un meteoroloģijas centrs”. Paraugošanas vietas ir Lielupē lejpus rūpnīcas teritorijas un Kalnciema dīķiem, kur tika ņemti 4 paraugi, no kuriem iegūts vidējais paraugs.

 

Iegūtie rezultāti parāda, ka kopumā visu smago metālu saturs Lielupes sedimentos ir mazāks nekā Kalnciema dīķos. Lielupes sedimentos visu smago metālu koncentrācija ir mazāka par pirmo robežlielumu, kas norāda, ka tie atbilst labai kvalitātei un nerada vides riskus.

 

Kalnciema dīķos ūdens apmaiņa ir lēna un līdz ar to ūdenī esošie smagie metāli akumulējas sedimentos. No smagiem metāliem kadmija un niķeļa saturs pārsniedz pirmo robežlielumu un ir mazāks par otro robežlielumu, kas norāda, ka pastāv zināms ekotoksikoloģiskais risks radīt kaitīgu ietekmi ūdens organismiem un bez papildus grunts ekotoksikoloģiskās analīzēm to nav iespējams precīzāk novērtēt. Šis ir vēsturiskais piesārņojums. Tas uzskatāms par fona stāvokli, lai novērtētu potenciālu nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcas ietekmi nākotnē:


 

14.07.2020. augsnes paraugošanu veica SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vides izpētes laboratorija un testēšanu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas, vides un meteoroloģijas centrs” laboratorija. Vidējais augsnes paraugs tika iegūts no objekta teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 5. punktam.

 

Augsnes kvalitātes normatīvi smagajiem metāliem ir noteikti Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. pielikumā katram rādītājam nosakot mērķlielumu (A vērtība), piesardzības robežlielumu (B vērtība) un kritisko robežlielumu (C vērtība). Izvērtējot rezultātus, noskaidrot, ka tikai dzīvsudraba koncentrācija ir mazāka par A vērtību. Pārējo smago metālu saturs pārsniedz A vērtību, bet ir mazāks par B vērtību, norādot, ka nav sagaidāma negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi:

 

27.10.2022. Saskaņā ar piesārņojošās darbības atļauju, pirms rūpnīcas darbības uzsākšanas veiktas grunts sedimentu analīzes no tuvumā esošajiem dīķiem un Lielupes gultnes. Paraugus ņēma VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorija.

 

27.10.2022. LVĢMC testēšanas pārskats Nr. 22A03450

 

 

 

 

 

04.11.2022. Veicot gruntsūdens novērošanas akas ierīkošanu, saskaņā ar valsts vides dienesta rekomendācijām, no akām ņemti četri grunts paraugi. Pirmās (fona) grunts paraugu testēšanas pārskati uzrāda, ka šajā teritorijā grunts kvalitāte nav laba. Faktiski visos paraugos ir pārsniegti grunts kvalitātes “A” robežvērtības, bet nevienā parauga nav sasniegti “B” vērtības kritēriji:

 

04.11.2022. grunts paraugu testēšanas pārskats.

 

 

 

07.11.2022. Atbilstoši uzņēmuma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem ir veikta pirmā rūpnīcas teritorijas augsnes paraugošana. Ievācot augsnes paraugus no 27 vietām, tie tika sajaukti, izveidojot 1 vidējo augsnes paraugu. Izvērtējot testēšanas rezultātus secināms, ka kopējā augsnes paraugā pārsniegta mērķlielumu (A vērtība) attiecība uz Zn, Cu, Cr, un Ni koncentrāciju. Jāatzīmē, ka pārsniegumi nav būtiski, un to vērtības ir visnotaļ tālu līdz B vērtību robežai.


 

07.11.2022.Augsne_Rūpnīcas_Teritorijā.