Aktivitātes

2012.gadā ir iegādāts nekustamais īpašums – ēka, 2013.gadā iegādāta arī zeme Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 21, kur plānota projekta realizācija (attēlā iegādātais īpašums).

 

Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības teritoriālo plānojumu, nekustamais īpašums atrodas rūpnieciskās ražošanas zonā, tādēļ arī tika izvēlēts tieši Kalnciems, kā piemērota vieta ražotnes attīstīšanai. 

2013.gadā tika reģistrēta preču zīme, lai nodrošinātu produktu atpazīstamību (attēlā reģistrētā preču zīme).

 

No 2012. gada līdz 2014. gadam tika izstrādāta Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (IVN), saskaņā ar Vides pārraudzības Valsts biroja (VPVB) pieņemto lēmumu un izstrādāto programmu.  IVN procedūra tika veikta sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment”. 2014. gada aprīlī tika saņemts ziņojums un novadīta IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kura tika organizēta Kalnciema kultūras namā.     

Lai vietējos Kalnciema iedzīvotājus vairāk iepazīstinātu ar uzņēmuma plānoto darbību, papildus tika organizēta sapulce 2014. gada 13. maijā , sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Sapulces mērķis bija kliedēt bažas un  iedrošināt Kalnciema iedzīvotājus ar cerīgāku skatu raudzīties uz jaunās svina lietņu ražošanas rūpnīcas izveidošanu rūpnieciskajā zonā, kā arī uz ražošanas attīstību Kalnciemā. Sapulces laikā tika uzklausīts iedzīvotāju viedoklis, kā arī ņemti vērā ieteikumi, uz kuru pamata tiek veiktas izmaiņas projekta attīstībā. Ņemot vērā iedzīvotāju satraukumu, tika plānots brauciens uz līdzīgi strādājošām rūpnīcām, lai būtu iespēja apskatīt, kā šāda veida rūpnīcas strādā.

No 2014.gada 9.jūlija līdz 11. jūlijam tika organizēts brauciens uz Poliju, kur veiksmīgi darbojas akumulatoru pārstrādes rūpnīcas BATERPOL S.A. un EKOBAT “ORZEL BIALY” Sp. Z o. o. (attēlā Polijas rūpnīca BATERPOL S.A.).

 

 

Brauciens tika organizēts, lai iedzīvotājus vairāk un plašāk iepazīstinātu ar šādas rūpnīcas darbību. Tajā piedalījās vietējie Kalnciema iedzīvotāji, Jelgavas domes deputāti, kā arī pārstāvji no tādām institūcijām, kā Valsts Vides dienests, Jelgavas novada Būvvalde, kā arī uzņēmuma pārstāvji un žurnālisti (attēlā brauciena dalībnieki).

Dalībniekiem bija iespēja noskaidrot sev interesējošus jautājumus, saistībā ar rūpnīcas darbību, kā arī pārliecināties, ka šāda veida rūpnīca ir videi droša un neatstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Sīkāku informāciju par braucienu skatieties sadaļā - MEDIJU PUBLIKĀCIJAS.


No 11. maija 2020. gada -15.maijam 2020.gadam notika neklātienes sanāksme A kategorijas iesnieguma piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai;

 

SIA "EcoLead" 2020. gada 7. jūlijā organizēja papildus informatīvo sanāksmi, lai vēlreiz informētu iedzīvotājus un citas ieinteresētās puses par paredzēto nolietoto svina akumulatoru pārstrādes procesu, darbības vides aspektiem un plānoto vides monitoringu, kā arī sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.

Sanāksmē piedalījās arī Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes pārstāvji, kas atbildēja uz jautājumiem par A kategorijas piesārņojošās darbības izsniegšanas procesu, kā arī pamatprincipiem kā tiek nodrošināta atļaujas nosacījumu ievērošanas kontrole un uzraudzība darbības laikā. Sanāksmē piedalījās Vides aizsardzības kluba pārstāve E. Kļaviņa, kura gan uzdeva jautājumus par ražošanas procesā radušos emisiju attīrīšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, gan vēlreiz pauda sabiedrības vēlmi un ieinteresētību saņemt informāciju par vides monitoringa rezultātiem un veidot konstruktīvu sadarbību ar uzņēmēju.

Sanāksme notika, izmantojot attālinātas saziņas rīkus. Dalībai sanāksmē bija reģistrējušies vairāk kā 40 dalībnieku. Tās laikā tika saņemti vairāk kā 90 jautājumu, no kuriem lielākā daļa tika atbildēti sanāksmes laikā.

Papildus SIA "EcoLead" sagatavos un publicēs atbildes uz visiem sanāksmes laikā saņemtajiem jautājumiem.

Prezentācija un atbildes uz jautājumiem skatāmi šeit: 

 

 

Rīga, 2020. gada 12. augusts

Paziņojums par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu

Atbilstoši 71. punktam SIA “EcoLead” informē, ka 10.08.2020. ir saņēmusi A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. ZE20IA0001, kas izsniegta SIA “EcoLead” nolietotu svina atkritumu pārstrādes rūpnīcai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, LV-3016 un iekļauj šādus piesārņojošās darbības veidus:

  • atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 1. pielikumam

(2) Metālu ražošanā un apstrādē: 5) Iekārtas: b) punkts: krāsaino metālu, arī otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai, ieskaitot leģēšanu, kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla dienā.

  • atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai"

1. pielikumam:

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.1. punkts: iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā;

5.13. punkts: iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

2. pielikumam:

1.1.1. punkts: sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo;

1.3. punkts: degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu līdz 2000 kubikmetru gadā;

6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas).

Iekārtas īpašnieks un operators ir SIA “EcoLead”, juridiskā adrese: Rencēnu iela 32, Rīga, LV-1073, reģistrācijas numurs: 40003919987

Piesārņojošās darbības vieta (adrese) ir Jelgavas iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Tīmekļvietnes adrese, kurā pieejami atļaujas nosacījumi ir https://ej.uz/ecolead_atlauja_VVD

Pārvaldes adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju: Valsts vides dienests Zemgales reģionālā vides pārvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007

Termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus: Vides pārraudzības valsts biroja, 10.09.2020.

Informāciju var saņemt SIA “EcoLead” birojā Rencēnu ielā 32, Rīgā, LV-1073, iepriekš piesakoties pa tālruni: +371 2 643 9201

 

Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja var iepazīties šeit.